Saturday, March 27, 2010

MAHASISWA, HAK ASASI MANUSIA & PERLEMBAGAAN

Salam Pencerahan!

“Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan mesjid-mesjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah.Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama) -Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” [22:40]

Pendahuluan

Demontrasi di Teluk Gong (1967), Baling (1974), anti-kolonialisme oleh Kerajan (1946-1950an; isu anti Tunku (1966); isu pencerobohan AS ke atas Hanoi-Haiphong (1966); isu bahasa dan kependidikan nasional (1967); isu sosio-ekonomi negara (1969); isu tuntutan Sabah oleh Filipina (1969); isu pencerobohan Rusia ke atas Szekoslovakia (1969); dan banyak lagi ternyata banyak memberi pengajaran kepada pemerintah Umno BN.

Mahasiswa dilihat independent group,pressure group, cataliyst, check and balance bukan sahaja dalam isu-isu yang membabitkan mahasiswa, malah rakyat.

HAM dan Perlembagaan Persekutuan

Kedudukan Mahasiswa | Artikel 4 (1) PP – “Perlembagaan ini adalah undang-undang utama Persekutuan dan apa-apa undang-undang yang diluluskan selepas Hari Merdeka dan yang berlawanan dengan Perlembagaan ini hendaklah terbatal setakat yang berlawanan itu…”

Artikel 8 (1) PP – “Semua orang adalah sama-rata di sisi undang-undang dan berhak mendapatkan perlindungan sama-rata di sisi undang-undang…

Kesamarataan | Artikel 8 (1) PP – Semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang.

Artikel 8 (2) PP – Kecuali sebagaimana yang dibenarkan dengan nyata oleh Perlembagaan ini tidak boleh ada diskriminasi terhadap warganegara semata-mata atas alasan agama, ras, keturunan, tempat lahir atau jantina dalam mana-mana undang-undang atau dalam pelantikan kepada apa-apa jawatan atau pekerjaan di bawah sesuatu pihak berkuasa awam atau dalam pentadbiran mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan pemerolehan, pemegangan atau pelupusan harta atau berhubungan dengan penubuhan atau penjalanan apa-apa pertukangan, perniagaan, profesion, kerjaya atau pekerjaan.

Kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan | Artikel 10 – (a) tiap-tiap warganegara berhak kepada kebebasan bercakap dan bersuara; (b) semua warganegara berhak untuk berhimpun secara aman dan tanpa senjata; (c) semua warganegara berhak untuk membentuk persatuan.

HAM | Pertama, seseorang itu tidak boleh dilucut kebebasannya melainkan dengan sebab ia telah melakukan kesalahan; Kedua, tiap-tiap orang yang ditangkap berhak mengetahui sebab-sebab ia ditangkap; Ketiga, seseorang tidak boleh dipaksa mengaku bersalah dan tidak boleh dipaksa memberi keterangan yang memperlihatkan bahawa dia telah melakukan kesalahan; Keempat, harta seseorang tidak boleh dirampas melainkan hendaklah membayar pampasannya; Kelima, seseorang hendaklah diberi notis dan peluang membela diri dan hartanya sebelum apa-apa tindakan diambil ke atasnya; dan Keenam, seseorang tidak boleh membuat hukuman dalam hal terdapat kepentingannya sendiri. (Tun Salleh Abas, 1988:43-44)

PERUNTUKAN-PERUNTUKAN AUKU YANG BERTENTANGAN DENGAN HAM dan PP

GMA melihat AUKU ini sangat bertentangan dengan hak asasi manusia dan akta draconion ini WAJIB dimansuhkan. Berikut adalah beberapa akta yang mencabuli hak asasi manusia termasuk MAHASISWA Malaysia :-

Seksyen 7(1) | Melarang pelajar atau pertubuhan pelajar daripada memanggil berhimpun atau mengorganisasikan perhimpunan seramai lebih dari lima orang tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis dari Naib Canselor atau wakilnya.

Seksyen 7(3) | Tiada seorang pelajar boleh menyertai mana-mana perhimpunan yang diadakan kecuali mendapat kebenaran dari Naib Canselor atau orang yang diberi kuasa olehnya.

Seksyen 8 | Tiada seorang pelajar, pertubuhan, badan atau kumpulan pelajar mempunyai atau mengguna atau ada dalam milik, jagaan atau kawalannya sesuatu pembesar suara atau seumpamanya.

Seksyen 9 | Melarang pelajar mengguna bendera, sepanduk, pelekat, poster dan seumpamanya.

Seksyen 11 | Melarang pelajar atau pertubuhan pelajar daripada menjalankan sebarang aktiviti di luar kampus kecuali dengan kebenaran bertulis Naib Canselor.

Seksyen 12 | Melarang pelajar dari mengambil bahagian dalam apa-apa perniagaan, pekerjaan atau lain-lain aktiviti sepenuh masa atau sambilan, yang menurut Naib Canselor adalah tidak diingini.

Seksyen 15 (1) dan (2) | Melarang pelajar atau pertubuhan pelajar daripada menjadi ahli atau bersekutu dengan mana-mana persatuan, parti politik, kesatuan sekerja dan lain-lain kecuali sebagaimana diperuntukkan dibawah Perlembagaan Universiti atau diluluskan terlebih dahulu secara bertulis oleh Naib Canselor.

Seksyen 15 (3) dan (4) | Melarang pelajar dan pertubuhan pelajar menyatakan sokongan, simpati atau bangkangan terhadap mana-mana parti politik, kesatuan sekerja dan lain-lain badan.

Seksyen 15 A (1) dan (2) | Melarang pelajar atau pertubuhan pelajar daripada memungut wang atau menganjurkan dengan apa cara untuk memungut wang.

Seksyen 15 B (1) | Pemegang jawatan atau orang yang menguruskan kumpulan pelajar adalah disifatkan melakukan kesalahan sekiranya kesalahan dilakukan atas nama atau bagi pihak persatuan atau kumpulan pelajar itu, melainkan dapat dibuktikan bahawa kesalahan itu dilakukan tanpa pengetahuannya dan dia/ mereka telah berusaha mencegah kesalahan itu. Dia atau mereka boleh didakwa atas kesalahan itu walaupun dia/ mereka tidak mengambil bahagian dalam melakukan kesalahan itu.

Seksyen 16 | Jika mana-mana pertubuhan, badan atau kumpulan pelajar Universiti menjalankan urusannya dengan cara yang, pada pendapat Naib Canselor, boleh merosakkan atau mendatangkan mudarat kepada kepentingan atau kesentosaan Universiti, atau kepada kepentingan atau kesentosaan mana-mana daripada pelajar atau kakitangan Universiti, atau kepada ketenteraman atau keselamatan awam, atau jika mana-mana pertubuhan, badan atau kumpulan itu melanggar mana-mana peruntukan mana-mana undang bertulis, maka bolehlah Naib Canselor menggantung atau membubarkan pertubuhan, badan atau kumpulan itu.

Seksyen 15D (1) | Jika seseorang pelajar Universiti dipertuduhkan atas suatu kesalahan jenayah maka ia hendaklah dengan itu serta merta digantung daripada menjadi seorang pelajar Universiti dan ia tidak boleh, dalam masa menunggu keputusan pembicaraan jenayah itu, tinggal atau masuk dalam kampus Universiti atau Kampus mana-mana Universiti lain.

DISKRIMINASI AUKU

AUKU ini boleh membawa kepada tindakan penggantungan atau pembuangan pelajar yang didakwa di bawah kesalahan jenayah atau terhadap siapa yang suatu kesalahan jenayah telah dibuktikan dalam beberapa keadaan tertentu. Antaranya:-

Seksyen 15D (1) | Jika seseorang pelajar Universiti dipertuduhkan atas suatu kesalahan jenayah maka ia hendaklah dengan itu serta merta digantung daripada menjadi seorang pelajar Universiti dan ia tidak boleh, dalam masa menunggu keputusan pembicaraan jenayah itu, tinggal atau masuk dalam kampus Universiti atau Kampus mana-mana Universiti lain.

Di dalam disiplin ilmu undang-undang terdapat satu maksim yang menegaskan bahawa seseorang individu tidak akan bersalah sehinggalah dia dibuktikan bersalah (a man is not guilty until he is proven guilty).

Peruntukan ini memberikan kuasa kepada Universiti untuk menjatuhkan hukuman pra-penghakiman (pre-judgment conviction) ketika kes sedang berlangsung di mahkamah dan ianya jelas bertentangan dengan maksim undang-undang yang disebut itu. Pelajar tersebut dijatuhkan hukuman terlebih dahulu oleh pihak Universiti iaitu sama ada dengan menggantung atau membuangnya daripada pengajian sebelum mahkamah membuktikannya bersalah.

Peruntukan ini bukan sahaja bertentangan dengan disiplin ilmu undang-undang malah ianya terbukti tidak adil dan menindas pelajar yang terbabit.

Salah satu contoh paling tragis menurut GMA ialah isu ISA 7 pada tahun 2001. Tujuh mahasiswa digantung dan dibuang universiti walaupun mahkamah masih belum membuktikan mangsa-mangsa ini bersalah. AUKU sangat ZALIM dan TIDAK BERPERIKEMANUSIAAN.

GMA melihat AUKU mempunyai unsur diskriminasi kerana tidak terdapat pun sebarang peruntukan samada di dalam AUKU mahupun di dalam Kaedah Tatatertib Pelajar yang memberikan hak kepada pelajar yang didakwa di hadapan Jawatankuasa Tatatertib Pelajar untuk mendapatkan khidmat seorang Peguambela dan Peguamcara bagi mewakilinya di dalam perbicaraan tersebut. Sedangkan bagi kakitangan universiti termasuk pensyarah yang turut di dakwa atas suatu pertuduhan tatatertib, mereka dibenarkan untuk diwakili oleh seorang peguam berdasarkan peruntukan di dalam Statutory Bodies (Discipline and Surcharge) Act 2000. Unsur diskriminasi ini jelas terdapat dalam Syeksen 15A, AUKU.

Diskriminasi ini adalah bertentangan dengan Perkara 8 (1) Perlembagaan Persekutuan manakala penafian hak untuk diwakili oleh seorang peguam (right to counsel) adalah melanggar Perkara 5 Perlembagaan Persekutuan.

Di samping itu, Perkara 15A (1), AUKU merupakan diskriminasi terhadap mahasiswa. Mahasiswa dinafikakan hak untuk mendapatkan peguam. Tetapi dalam Akta Disiplin Dan Surcharge, kakitangan universiti dibenarkan.

Kesan diskriminasi ini juga terdapat dalam Syeksen 16(C) AUKU kerana peruntukan kuasa mutlak pihak “Universiti” ke atas mahasiswa dari segi menjalankan perbicaraan tatatertib. Menteri sendiri mempunyai kuasa pengampunan mahasiswa. Sebenarnya realiti ini bertentangan dengan nature law dan doktrin pengasingan kuasa dalam sebuah negara demokrasi. Isu Norlia Bte. Syukri Vs Universiti of Malaya, 1978 merupakan antara contoh tragis yang boleh dirujuk.

Pun begitu, mahasiswa tetap dibataskan akta-akta yang lain Akta Pertubuhan (ROS) 1966, Akta Polis, ISA, Akta Mesin Cetak, Akta Rahsia Rasmi (OSA) dll. Wallahu ‘alam…

————

KEFAHAMAN ASAS PERUBAHAN

————

Zainulfaqar Yaacob

Bangi | 6.15 petang

Friday, March 26, 2010

THE END OF BIK...Alahamdulilah syukur setinggi-tingginya yang tak terhingga kehadrat Ilahi. Segala dan sebanyak-banyaknya puji-pujian yang hanya selayak kepada Maha yang Terpuji. Selawat dan salam buat junjungan besar nabi Muhammad saw tanpa perit keringatmu dan pengorbananmu yang tidak pernah erti putus asa sehingga aku mengecapi nikmat islam yang tertinggi dan amat penting dalam memberi pengertian kepada kehidupan.

PENGENALAN

Tepat jam 12.00 mlm 20/3/2010 maka berakhirlah sudah Bulan islam dan Kelestarian yang bermula semenjak 28/2/2010 dirasmikan oleh TNC Hal Ehwal Pelajar Prof Madya Omar Osman yang bertempat di Stadium Utama USM. Majiis Penutupnya bertempat di Dewan Budaya USM. Rentetan sejarah yang bermula daripada Program HARUM sekitar tahun 2007 dijalankan selama 3 hari seterusnya Minggu penghayatan Islam (MPI) sekitar 2008 selama 2 minggu dan kini Bulan Islam dan Kelestarian 2010 selama sebulan. Dari sudut tempoh masa dengan mendabik dada boleh saya katakan PMIUSM semakin baik. Namun pun begitu dari sudut piawaiannya kita belum lagi mencapai tahap yang bolah dibanggakan. Ini ada kerana sesuatau projek mega itu boleh dianggap berjaya jika mampu bertahan sekurang-kuragnya lima tahun. Pengalaman yang saya kutip bermula menjadi sebagi ahli ajk bawahan sahaja kerika HARUM dan menjadi pembantu setia kepada MPI tanpa memegang apa2 port folio kerana diriku telah dilantik menjadi NYDP 2 PMIUSM ketika itu dan bagi program BIK aku diberi posisi sebagai ketua Pelaksana bagi teknikal dan fizikal. Aku dibantu oleh Hisyam Lee bukan Bruce Lee dan juga Nurliza bagi mengendalikan segala tempah menempah kepada sekurang-kurangnya 8 program yang dijalankan daripada Jabatan pembangunan, PTPM, Dewan Budaya dan lain-lain lagi. Bagi ku mungkin ini adalah sumbangan yang terakhir yang dapat diberikan. Sahabat seantero dan seangkatan denganku Bismi Rahman bin Ismail (pengarah BIK), Sri Murni binti Mashudi (Timb Peng. 1) dan Siti Nor Fazlina binti Abdul Hamid (Setiausaha) mungkin bagi mereka ini juga merupakan sumbangan terakhir sebelum bergelar sarjana.

MUTIARA PENGALAMAN

Menjalankan sesuatu program yang besar memanglah bukan sesuatu yang mudah namun itulah yang perlu ditempuh untuk menjadi seorang insan yang mempunyai nilai tambah. Memahami dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan perhubungan perilaku manusia dengan usaha untuk mencapai objektif yang disasarkan ini tidak diajar didalam dewan kuliah. Sesuatu organisasi pun terdapat asam garam politiknya, marah-marahnya, tak puas hatinya, gelak ketawanya, terasa hatinya, ukhuwahnya, hati budi sahabat2 kita, malasnya dan rajinnya. BIK telah mengajar dan memberikan 1001 pengalaman yang berguna kepada ajk2 yang kominted maka mereka semua akan merasai semua ini. Walauapapun dari sudut kualiti dari pemerhatian saya pmi sudah semakin baik. Kalau MPI terdapat pengisian untuk jasmani iaitu sukannya, akal- konvensyennya, seni konsert - nasyidnya, ekonomi-jualannya dan lain-lain. Dalam BIK hampir semuanya peningkatan ruang lingkup dan jaringan yang melibatkan skop atau pun sudut seni- teater dan wayang kulit menjadikan PMI semakin baik kaedah dakwahnya. Sasaran dakwah ataupun madhu semakin luas kerana dalam keadaan ramai mahasiswa mahasiswi yang meminati seni dan budaya maka perlu untuk daie terjun kita medan seni dan budaya ini agar daie menyediakan alternative lain untuk berhibur. Bukan senang nak mendidik dan mengajar insan2(mahasiswa senilah) yang bukan lahir dari apa2 institusi tarbiyyah untuk disuruh bercakap pasal al-quran, hadith, usrah dan lain2. Tetapi itu bukan alasan untuk kita menjauhkan diri daripada mereka. Pada masa yang sama tak sangka aku ada juga rupanya kalangan muslimat ini pandai berlakon kira oklah kalau nak diukur dari sudut lakonan, aku sendiri pun belum tahu boleh ke tidak berbuat sedemikian.

Pengenalan dan pertemuan pada 18 Mei 2009, dengan mengikuti satu seminar iaitu “Sukuk Crucial Issues Seminar” yang telah dianjurkan oleh Dr. Syed Iskandar Syed Jaafar Corporate Advisory & Training yang bertempat di Cornwallis Suite, Eastern and Oriental Hotel, Georgetown. Sekali lagi telah membawa aku dan juga MT BIK untuk menjemput Dr. Syed Iskandar Syed Jaafar Al-Mahdzar ke konvensyen dan forum BIK. Kali ini aku telah ditugas menjadi pemandu peribadi beliau. Terima kasih aku ucapkan pada Aisyah bt Mohd Marsin yang sudi meminjamkan keretanya kepadaku selama 3 hari. Perbankkan islam walaupun dari sudut namanya nampak macam sudah islam namun pada hakikatnya masih ada lagi kekurangan yang tidak menepati lansung prinsip-prinsip muamalat islam sama sekali. Walaupun demikian sistem ini perlu diperbetulkan daripada beberapa aspek bukannya dimansuhkan. Kalau nak diceritakan dengan mendalam isu ini perlukan kepada beberapa fakta dan penjelasan maka kena buat posting barulah. Jutaan terima kasih kepada Dr. atas perkongsian yang membuka sedikit landskap paradigma pemikiran saya.

Kelestarian yang membawa maksud kekal dan mampan, tidak asing konsep ini dalam islam cumanya program BIK akan mengentengahkan semula dan menekan konsep-konsep kelestarian yang ada dalam islam. Perkara ini sudah berkurun lama diberitahu dan diajar kadang2 kita sahaja yang tidak menyedarinya. Hubungan diantara pancapaian keintelektualan dan juga akhlak menjadikan seorang mahasiswa itu menpunyai nilai intergeriti yang tinggi sekaligus akan meyumbang kepada keharmonian masyarakat yang lestari. Kepesatan pencapaian sains sekali pun belum boleh memberi jawapan yang tepat kepada persoalan dari mana kita berasal? Apa tujuan kita dibumi ini? Dan kemana kita selepas dunia ini? Hanya agama sahajalah yang memberikan jawapan tepat kepada persoalan yang amat besar besar dan teramat penting bagi setiap manusia. Semoga keseluruhan program BIK dapat memberikan impak kepada nereka yang terlibat bermula dari open day, route to explore, malam intelek Siswi, smart solat, Pameran kelestarian, Peace and happiness dialogue, konvensyen, teater dan wayang kulit.

KESIMPULAN

Ukhuwwah Islamiyyah ialah persaudaraan atau kasih sayang yang bermatlamatkan mardhatillah (keredhaan Allah). Allah s.w.t telah berfirman :

“Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu (yang bertelagah) itu, dan bertaqwalah kepada Allah, supaya kamu beroleh rahmat”. (al-Hujurat : 10)

Al-Sabuni di dalam tafsirnya Safwah al-Tafasir telah menjelaskan bahawa ayat ini menerangkan bahawa tidak dipanggil seseorang itu dengan panggilan mukmin melainkan mereka adalah bersaudara. Kesemua mereka diikat dengan ikatan iman dan tidak sepatutnya berlaku permusuhan, benci membenci atau bunuh-membunuh di kalangan mereka.

Para mufassir juga ada mengatakan bahawa (انما ) di dalam ayat di atas ialah sebagai perbatasan (الحصر ) dan maksud ayat di atas seolah-oleh Allah berkata bahawa tidak ada ukhuwwah atau persaudaraan melainkan sesama mukmin dan tidak ada ukhuwwah di antara orang mukmin dan kafir. Ayat ini juga menunjukkan bahawa persaudaraan sesama Islam itu lebih kuat jika hendak dibandingkan dengan persaudaraan yang disebabkan oleh nasab atau keturunan. Nabi Muhammad s.a.w juga telah bersabda :

(المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا)

“Orang mukmin sesama mukmin itu umpama sebuah bangunan atau binaan yang saling kuat menguatkan"

Oleh yang demikian dalam program ini menuntut pengorbanan, kerjasama dan kesefahaman yang jitu dikalangan para ahlinya. Akhirnya hanya mereka yang memberi komitmen yang sebaik mungkin sahaja dapat merasai kemanisan ukhuwah selepasnya program ini tamat.

Wednesday, March 24, 2010

Tahniah sahabatku...Alhamdulillah sudah bergraduasi sahabat2 ku ini, Asyraf, Raja salwana and farah farhana. Insyallah ana juga akan menyusul anda kalian. Cuma sayang kat usm dan adik2 kat pmi ni lebih so dok lama sikitlah ana kat usm ni. walauapapun pastinya cabaran selepas grad ini lebih besar. Mudah-mudahan kalian beroleh kerberkratan dalam meneruskan perjuangan alam kempus suatu masa dahulu.

Thursday, March 18, 2010

Kesedaran tentang simpanan masa hadapan anda..

Hospital percuma untuk kakitangan awam, pesara
Mac 10, 10 2:21pm
Bayaran wad yang dikenakan terhadap pegawai dan pesara perkhidmatan awam yang mendapatkan rawatan di hospital kerajaan akan dimansuhkan berkuatkuasa 1 April ini.

sungai buloh hospitalKetua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Ismail Adam berkata menurut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2010 yang dikeluarkan Jabatan Perkhidmatan Awam pemansuhan itu turut terpakai untuk anggota keluarga dan ibu bapa mereka.

"Pemansuhan bayaran wad itu juga tidak menjejaskan kelayakan wad yang ditetapkan untuk pegawai berdasarkan gred pegawai," katanya dalam satu kenyataan, di Kuala Lumpur hari ini.

Beliau berkata kelayakan wad untuk pegawai pengurusan tertinggi, Gred 45-54 ialah Kelas 1 bilik seorang, Gred 31-44 (Kelas 1 bilik berdua), Gred 21-30 (Kelas 1 bilik bertiga) dan Gred 1-20 (Kelas 2).

Kelayakan untuk anggota keluarga dan ibu bapa sah adalah berdasarkan kelayakan yang ditetapkan kepada pegawai awam berkenaan, katanya.

queen elizabeth hospital kota kinabalu 251008Kelayakan wad untuk pesara dan anggota keluarga mereka pula adalah berdasarkan gred hakiki terakhir pegawai sebelum bersara.

Ismail berkata jika pegawai awam, pesara, anggota keluarga atau ibu bapa sah meminta untuk dimasukkan ke dalam wad yang lebih tinggi daripada kelayakan yang ditetapkan, pegawai awam atau pesara itu perlu membayar bayaran wad mengikut kadar yang dikenakan ke atas orang awam.

"Pegawai dan pesara juga dikehendaki membayar deposit sebelum dimasukkan ke wad yang lebih tinggi mengikut kadar yang ditetapkan," katanya.

- Bernama

P/S: SAYA SEDANG BARU MENCEBURI BIDANG PERKIDMATAN PERANCANGAN KEEWANGAN ANDA HUBUNGI SAYA UNTUK KETERANAGAN LANJUT.
REGARD~
Mohd Afzan bin Sharom
019-4499902

Wednesday, March 17, 2010

konvensyen PMIUSM-politik dan ekonomi tak leh dipisahkan

PERSATUAN MAHASISWA ISLAM
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Dengan kerjasamA
SEKRETARIAT BULAN ISLAM DAN KELESTARIAN
menganjurkan
KONVENSYEN PENGHAYATAN ISLAM DAN KELESTARIAN20 Mac 2010, 8.00pagi-5.30petang
bertempat di
DEWAN BUDAYA USM KAMPUS INDUK PULAU PINANG
PEMBENTANGAN KERTAS KERJA
membentangkan unsur-unsur kelestarian yang telah lama ada dalam Islam untuk diutarakan dalam masyarakat serta diamalkan.
"KERTAS KERJA PENGHAYATAN AQIDAH ISLAM DALAM MELESTARIKAN PEMIKIRAN MANUSIA"
9.30 PAGI - 11.00 PAGIoleh : Dr. Mohd Nizam Sahad(Pensyarah Bahagian Pengajian Islam, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan USM) Dr. Nik Muhammad Syukri Nik Wan, (Post-Doctoral Fellow, Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV)),
"KERTAS KERJA DINAR EMAS ISLAM MENJANA KELESTARIAN EKONOMI DUNIA"11.15 PAGI - 12.45 TENGAH HARI
oleh : Dr. Syed Iskandar Syed Jaafar Al Mahdzar(Peguambela & peguamcara)
"KERTAS KERJA KELESTARIAN PEMBANGUNAN DAN ALAM SEKITAR MENURUT ISLAM"2.00 PETANG - 3.30 PETANG
oleh : En Mohd Nizam Mahshar
(Koordinator SAHABAT ALAM MALAYSIA@SAM)


"FORUM PEMBANGUNAN ISLAM UNTUK KELESTARIAN HARI ESOK"
3.45 PETANG - 5.15 PETANG
MenampilkaNAhli Panel
Dr. Mohd Farid bin Mohd Sharif(Pensyarah Bahagian Pengajian Islam, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, USM)
Dr. Syed Iskandar Syed Jaafar Al Mahdzar(Peguambela & Peguamcara)
Prof. Madya Dr. Muhammad Azizan Bin Sabjan(Pensyarah Bahagian Falsafah & Tamadun, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, USM)
ISTIMEWA!!
TERBUKA KEPADA SEMUA MATA MYCSD[mahasiswa/i]
&
MATA MYCPD[staf usm]
[SARAPAN DAN MAKANAN TENGAH HARI DISEDIAKAN] [TIADA YURAN DIKENAKAN][SEGERA MENDAFTAR]
Jom sama-sama memeriahkan.!Pendaftaran-emelkan 1. Nama 2. Pekerjaan/jurusan 3. No. Telefon 4. No Matrik/No. Stafkepada Nurul Amal Shaik Rodhi ( amali_hijaaz@yahoo.com) hubungi Nor Azam Mohamad Tamjis-019-4144620 ( are_pekk007@yahoo.com) Zuraida Mohamad -013-4926339

Detik 12 malam……

Seperti akalku kelemahan
Terbaring tidak berdaya
Seperti keldai dalam lumpur
Dalam iktiharku memahami logam pejal

Ku cuba sirami akalku
Dengan kalamullah
Namun akalku tidak’
Kembali segar

Mungkin kerana hatiku
Kering kontang
Jiwaku kekosongan padamu
Cinta rabbul Jalil

Oh tuhan tunjukkan aku
Wasilah yang terbaik
Agar hati nurraniku
Bersinar kembali dengan
Nyawa maknawimu..

Friday, March 12, 2010

Lakaran sejarah......Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Selawat dan salam buat pejuang agong yang senantiasa tak pernah kenal erti penat lelah dalam menjalankan amanah sebagai utusan Allah swt nabi Muhammad saw. Saya merafatkan dan seinfiniti kesyukuran kehadrat ilahi rabul jalil. Sememangnya hambamu yang hina ini tidak dapat lari dalam melakukan kemaksiatan dan kedosaan kepadamu ya Allah. Namun begitu tidak aku sanggup menanggung api nerakamu terimalah taubat dariku.

Alhamdulillah berakhir sudah suatu program yang bertajuk "Dialog antara agama" yang bertemakan "Peace & Happiness". Aku bangga kerana menjadi sebahagian daripada anggota yang melakarkan sejarah di bumi minden. Buat julung kalinya program seumpama ini dianjurkan dalam Universiti Sains Malaysia bahkan mungkin juga di Pulau Pinang. PMIUSM yang aku anggotai selama 4 tahun megambil langkah berani dan penuh berhati-hati dalam mengendalikan program ini. Ternyata bukan mudah untuk kami menjaga semua pihak tambahan pula apabila ianya berkaitan dengan isu yang sensitif.

Paradigma yang mengatakan " Isu agama adalah perkara sensitif " tidak dapat aku nafikan sememangnya benar. Namun kebangkitan pelbagi isu agama seperti kalimah Allah, pembakaran gereja dan masjid, Ayah pin dan lain-lain lagi menimbulkan banyak persoalan dan kekeliluruan masyarakat umum baik samaada daripada muslim, hindu, kristian dan buddha. Maka pendekatan toleransi dan memahami adalah yang terbaik perlu diambil. Sejarah membuktikan pertumpahan darah pernah terjadi dek kerana Agama dek kerana bangsa dan dek kerana kuasa. Tambahan pula penglibatan golongan politik yang mengambil kesempatan semakin menghangatkan lagi suasana.

Batasan dan had sensitiviti itu perlu lebih lagi diperincikan dan dijelaskan dengan sedalam dalamnya agar rakyat malaysia yang terdiri daripada pelbagai latar belakang agama, kebudayaan, bahasa, warna kulit ini mampu untuk hidup dalam keadaan harmoni dan aman damai. Kebarangkalian untuk terjadinya perbalahan dan persengketaan itu ada maka dengan itu kaedah memahami dan bertolak ansur menjadi formula dalam menyelesaikan masalah ini.

Formula yang kedua adalah bagaimana nak mengimbangi diantara konsep hak seseorang itu hendak beragama dan kebebesan beragama? persoalan inilah yang menjadi asas kepada pembinaan keharmonian dan kedamaian. Rujukan ini yang penting bagi memastikan prinsip asas sesuatu agama itu tidak musnah, tidak terhakis dan tidak tecabar juga pada masa yang sama tidak menganggu gugat asas-asas agama lain.

Kesimpulan yang dapat saya simpulkan.
  1. Seseorang itu harus bersungguh-sungguh mengamalkan ajaran agama mereka masing-masing bukannya sekadar ikut-ikutan.
  2. Tidak sepatutnya mengambil bulat-bulat kelakuan atau perbuatan sesuatu penganut bagi mengadili atau menghukum agamanya.
  3. Kita mengakui wujudnya perbezaan diantara agama namun demikian biarlah pengurusan perbezaan ini dihadapi dengan penuh kematangan, penuh keintelektualan,penuh dengan kesusilaannya. Kerana akal mempunyai hak untuk berfikir dan setiap agama mempunyai hak memperthankan ajarannya.

Monday, March 8, 2010

Interfaith Dialogue (Peace and Happiness)

Persatuan Mahasiswa Islam USM
&
Islamic Propagation Society International(IPSI)

menganjurkan

Interfaith Dialogue (Dialog Antara Agama)

11 Mac 2010, 8.00pm-11.00pm
di
Dewan Sains Kemasyarakatan 4,
USM Pulau Pinang
dengan kerjasama

Persatuan Pelajar Buddhist USM
Persatuan Kebudayaan India USM
Persatuan Kristian AGAPE

tampil dengan menghembus angin kelainan

dengan tajuk "Peace & Happiness"
membongkar rahsia Keamanan dan Kebahagiaan setiap agama

bagi mencetuskan suatu keharmonian dalam hidup bermasyarakat. .

bertepatan dengan tema,
" Embrace Diversity,Discover Common Ground and Work Together for Peace "


oleh
4 orang speaker yang bukan calang-calang orangnya..


Speaker Islam menampilkan Bro Nicholas Sylvester Abdullah
Pengerusi Jawatankuasa Dakwah
Pertubuhan Jamaah Islah Malaysia (JIM) &
Pengerusi Hidayah Centre

Speaker Christian menampilkan Mr Chew Phye Keat,
a lawyer in Messrs Raja, Darryl & Loh Firm, Petaling Jaya
Elder of Petaling Jaya Gospel Hall,
Chairman of Fellowship of Evangelical Students (FES) Malaysia

Speaker Buddhist menampilkan Sister Surya a/p Dharamdass,
Mahindarama Sunday Pali School, Penang

Speaker Hindu menampilkan Swami Brahmaananda Saraswati ,
The Founder of Dhyana Ashram, Kulim Kedah
.
dimoderatorkan oleh

Bro Kamaruddin Abdullah,
Presiden IPSI(Islamic Propagation Society International, Penang

Interfaith Dialogue juga..

membawa kepada anda julung-julung kalinya..

"Pameran Peace & Happiness"

di Foyer Perpustakaan Hamzah Sendut 1
bermula 9.00pagi - 5 petang

10 - 11 Mac 2010

Semua dijemput hadir!
Masuk adalah Percuma!
Sesi soal jawab turut diadakan!
Perbahasan berlangsung dalam bahasa Inggeris!

Jom, kita sama-sama memeriahkan,
UNITY FOR PEACE
^_^

Maklumat lanjut, hubungi:
Hamdi 019 5596654
Sakinah 013 5055980

Saturday, March 6, 2010

Muktamar wehdatul Islamiah

Muktamar Penyatuan Islam Antarabangsa kali ke 23 yang berlangsung di Kota Tehran menyaksikan sekitar 200 orang ulama' dari seluruh dunia dari pelbagai aliran pemikiran dan mazhab bersidang mencari nokhtah pertemuan dan meminimakan perbedaan yang boleh dielakkan agar ummat Islam kembali bangkit menjadi suatu kuasa besar dunia.Sudah habis keringat yang dilakukan oleh para ulama untuk membimbing umat islam ke jalan yang selamat. Kini sampailah pula giliran kita umat islam untuk mengambil mutiara kata mereka sebagai landasan gerak kerja islam. Ayuh kita kencangkan langkah kita untuk berbakti kepada islam. Kita tumpukan gerak kerja islam kepada asas-asas yang telah diberikan oleh para ulama yang iklas mempertahankan islam di serata dunia.

Kesimpulan Pertama : Ummat Islam digesa supaya merapatkan jurang perbezaan antara aliran pemikiran dan anutan Mazhab .

Kesimpulan kedua : Tumpukan perhatian kepada faktor - faktor penting yang membawa kepada penyatuan ummah dan pastikan elemen - elemen perpecahan dapat ditangani dengan bijak.

Kesimpulan ketiga : Awasi propaganda barat dan spekulasi media - media mereka untuk meretak dan memecah belahkan kesatuan ummat Islam antarabangsa .

Kesimpulan Keempat : Perkasakan peranan para ulama' Islam dalam usaha memahamkan ummah akan peri pentingnya kesatuan dikalangan mereka tanpa prejudis antara satu sama lain biarpun berbeza aliran pemikiran.

Kesimpulan Kelima : Wujudkan sikap saling hormat menghormati terhadap perbedaan pandangan mahupun perlaksanaan Feqhiyyah selama mana ia berdasarkan hujjah dan nas yang asal iaitu Al Quran dan Sunnah Rasulullah saw .

Kesimpulan Keenam : Ulama' - ulama' Islam digesa agar sering duduk semeja antara satu sama lain dalam usaha mempertautkan hubungan ummat Islam di peringkat antarabangsa terutama saat berdepan dengan musuh - musuh Allah swt.

Kesimpulan Ketujuh : Elemen taasub dan Jahil mesti diperangi secara jujur oleh para ulama' agar mereka tidak melahirkan ummat yang melampau dan keterlaluan dalam tindakan dan amal.

Kesimpulan Kelapan : Menggesa kerajaan - kerajaan Ummat Islam supaya memanafaatkan segala keupayaan , kuasa , pengaruh , harta untuk membangunkan Islam sebagai satu kuasa alternatif bagi menggantikan kezaliman , penindasan dan korupsi di semua peringkat .

Kesimpulan Kesembilan : Ummat Islam mesti bergerak ke arah mewujudkan zone antarabangsa yang selamat dengan peranan ulama' yang gigih dan cekal berjuang serta mengangkat izzah Islam di mata dunia dengan membersihkan persepsi buruk serta menghadapi propaganda jahat dari barat .

Kesimpulan Kesepuluh : Ummat Islam seharusnya tidak lagi terperosok dalam sempadan daerah masing - masing , sebaliknya mula melihat masaalah ummat Islam yang lain sebagai masaalah bersama dan ditangani secara berkesan atas semangat agama yang satu .

Buatmu Wahai Wanita.....“Saya tahu saya mempunyai badan yang lemah, tetapi saya memiliki hati seperti seorang raja.”Queen Elizabeth dalam ucapannya pada tahun 1588-

“Pergilah kamu (lelaki) menenun kain. Berikan pedangmu kepadaku!!” – bentak Ummu Aiman dalam perang Uhud

Hari Wanita Sedunia


Tanggal 8 Mac, dunia akan meraikan Hari Wanita sedunia. Menyulusuri sejarah Hari Wanita sedunia ini, ia bermula pada Februari 1909 di Amerika Syarikat berikutan deklarasi yang dikeluarkan oleh Parti Sosialis di Amerika Syarikat.

Idea bagi mewujudkan Hari Wanita Sedunia lahir apabila berlaku proses perindustrian dan perkembangan ekonomi AS yang membawa kepada protes wanita tentang keadaan buruk ditempat kerja.

Dikatakan pada 8 Mac 1857, wanita yang bekerja dikilang kain dan tekstil tidak berpuas hati dengan kebajikan tempat mereka bekerja. Lantas mereka telah mengadakan demonstrasi tanda bantahan di New York.

Malaysia sendiri menyaksikan hak kaum wanita ini mula diiktiraf sejak mula kemerdekaan lagi. Wanita dinegara ini menyuarakan hak mereka melalui cara mereka tersendiri.

Pada tahun 1989, Dasar Wanita Negara diperkenalkan bagi memastikan impak yang positif kepada golongan wanita ini kepada negara. Dasar ini merupakan satu dokumen yang progresif dan dinamik. Bertujuan mencapai persamaan gender dan pembanggunan negara lestari.

Pengiktirafan Islam

Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: “Ada empat wanita mulia yang juga penghulu segala wanita di dunia; mereka itu ialah Asiah binti Muzahim, isteri Firaun; Maryam binti Imran, ibunda Isa; Khadijah binti Khuwailid, isteri Rasulullah s.a.w. dan Fatimah binti Muhammad, puteri kesayangan Baginda” (Riwayat Bukhari).


Suatu hari, Asma binti Yazid Al-Ansari menghadap Rasulullah,dan berkata:”Ya Rasulullah! Aku datang menghadapmu mewakili wanita-wanita yang lain yang ada didunia ini. Atas nama mereka aku datang padamu mengatakan bahawa kami beriman kepada Allah dan NabiNya.Tetapi mengapa kami harus berada dalam rumah memenuhi keinginan suami ,setelah itu hamil, melahirkan, kemudian menyusui dan mengurus anak-anak serta rumah? Dan mengapa kami tidak punya izin untuk solat Jumaat, menguburkan mayat, menjenguk orang sakit, ikut berperang dan lain-lain yang dilakukan oleh orang lelaki? Apakah kami tidak mempunyia hak untuk mendapatkan pahala seperti mereka? Rasulullah menjawab;”Wahai Asma! Kembalilah ketempatmu dan katakan pada kaum hawa bahawa mengurus suami ,anak dan rumah pahalanya lebih besar dari haji, perang dan lain-lain.

Dari Muaz bin Jabal, diriwayat oleh Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda :
" Mana-mana perempuan yang berdiri atas dua kakinya membakar roti bagi suaminya, hingga muka dan tangannya kepanasan disebabkan api itu, maka diharamkan muka dan tangannya dari kebakaran api Neraka. Dan mana-mana perempuan yang menunggu suaminya pulang lalu disapukan mukanya, dihamparkan hamparan duduknya, disediakan makan minumnya, direnungkannya muka suaminya, memegang tangan suaminya, memperelokkan jamuan kepadanya, memelihara anaknya dan memanfaatkan hartanya pada suaminya untuk mencari keredhaaan Allah, maka diberikan baginya akan setiap kalimah ucapannya seperti memerdekakan seorang hamba. Pada hari Kiamat Allah akan mengurniakan padanya "nur" sehingga tercengang-cengang perempuan-perempuan Mukmin seluruhnya atas kurniaan keramat itu. Tiada seorang pun yang sampai ke martabat itu melainkan Nabi-nabi."

Al-Quran mengenai wanita

Al-Quran menyebutkan bahawa ada tiga wanita yang boleh diangkat menjadi contoh kepada kaum hawa

Pertama, Asiah,isteri kepada Firaun, seorang wanita mukminah yang berada pada situasi yang sukar untuk beriman, namun beliau tetap memegang teguh imannya.Allah SWT berfirman: “Dan Allah menjadikan istri Fira’un sebagai perumpamaan bagi orang-orang beriman.”(At-Tahrim 11)

Yang kedua, isteri Nabi Nuh A.S dan yang ketiga isteri Nabi Luth A.S. Dimana keduanya hidup di tengah keadaan dan syarat yang memenuhi untuk beriman tetapi mereka gagal untuk memegang teguh keimanannya. Allah SWT berfirman "Allah mempercontohkan kepada orang-orang yang ingkar/kafir seperti isteri nabi Nuh dan Luth. Mereka berada di bawah lindungan dua orang hamba dari hamba-hamba kami yang soleh.”(At-tahrim 10).

Ayat diatas menunjukkan dua situasi yang berbeza. Asiah meskipun mempunyai suami kejam bernama Firaun, beliau masih tetap menegakkan kalimah Allah. Hasilnya beliau diiktiraf Allah dalam al-Quran.

Peranan Wanita Kini

Wanita kini bukan lagi dianggap sebagai ‘penghuni tetap’ diceruk dapur semata-mata. Tetapi telah menjadi salah satu entiti penting dalam pembangunan ummah. Kredibiliti mereka tidak lagi dipandang enteng.

Hal ini kerana keupayaan kaum wanita mampu membuatkan mereka duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan kaum lelaki yang lain. Banyak contoh memperlihatkan kehebatan kaum ini.

Kita boleh lihat beberapa orang dari kaum hawa ini yang menjadi pemimpin. Antaranya, Margerat Thatcher, Benazir Bhuto,Gloria Macapagal Aroyo dan Megawati Sukarnoputri. Kesemua mereka merupakan pemimpin dinegara mereka.

Negara kita juga tidak kurang hebatnya. Gabenor Bank Negara kita, Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz telah menerima pelbagai pengiktirafan sebagai antara Gabenor Bank terbaik didunia. Satu pengiktirafan yang sangat bermakna bagi seorang rakyat Malaysia.
Kuantiti mereka juga sekarang merupakan satu senjata yang paling ampuh dalam menentukan bakal pimpinan siapa yang akan memerintah atau menerajui sesebuah negara.

Hanya Untukmu


Hari Wanita sedunia ini sememangnya wajar diberikan kepada kaum Hawa. Jasa mereka sangat tinggi dan tidak dapat dibayar dengan dunia. Manusia dilahirkan dari rahim manusia yang bergelar Ibu. Ibu memberi kasih sayang sepenuhnya dalam membesarkan anak-anak mereka.

Wanita sewajarnya dihormati dan dikasihi kerana pengorbana mereka. Mereka membesarkan anak-anak mereka. Memberi seluruh perhatian yang ada kepada anak-anak mereka. Semoga seluruh ummat manusia sedar betapa pentingnya kehadiran seorang wanita dalam dunia ini.

Thursday, March 4, 2010

Selamatkan Gunung Jebak Puyuh

Bagi kebiasaan mahasiswa cuti pertengahan semester dijadikan waktu yang dinantikan untuk berehat bersama mereka yang tersayang di kampung halaman mahupun tanah air yang terdekat.
Namun aku menyahut cabaran bersama teman rapatku En. Asyraf untuk turun ke lapangan masyarakat Kampung Batu Sawar di Temerloh Pahang bagi tujuan kajian isu berkaitan pembinaan kuari di Gunung Jebak Puyuh.LATAR BELAKANG ISU


Projek pembinaan kuari di gunung jebak puyuh dan gunung senyum ini cadangkan oleh YTL Cement corporation merupakan anak syarikat kepada YTL corporation sebuah syarikat multi nasional di negara ini.. Gunung ini dipilih kerana kualiti batu kapur pada kedua-dua bukit ini sesuai diproses kepada simen untuk memenuhi tuntutan industri dan urbanisasi. Justifikasi bantahan adalah yang pertama kemusnahan flora dan fauna. Gunung jebak puyuh dan gunung senyum merupakan habitat kepada beberapa jenis spesis terancam dan bernilai. Malah ada diantara spesis ini memainkan peranan penting dalam kitaran biologi kepada kawasan sekeliling. Kedua-dua bukit batu kapur ini merupakan tempat tinggal masyarakat purba kala ketika era Neolitik berdasarkan kajian yang pernah dijalankan kerana terdapatnya pelbagai gua didalamnya dan kesan-kesan penempatan. Isu pokok yang paling utama dalam bantahan ini adalah kerana tapak pembinaan kuari yang amat hampir dengan penduduk kampung yang dibimbangi akan megundang pelbagai pencemaran seperti bunyi, pencemaran air kerana gunung tersebut meruapakan kawasan tadahan air. Air Paya dialirkan pada loji simpanan air. Loji air inilah menjadi nadi kehidupan kepada 2/3 penduduk di kawasan sekelilingnya. Tambahan pula sumber ekonomi utama penduduk di kawasan tersebut adalah petani.

Berdasarkan Akta kualiti Alam Sekitar 1974, seksyen 34A sebarang pembinaan kuari yang berada dalam lingkungan 3 kilometer dari kawasan penduduk satu penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling atau Environmental Impact Assesment (EIA) mesti diluluskan sebelum sebarang aktiviti dijalankan. Bagi kuari Jebak Puyuh terdapat 5 kampung dan 4 penempatan Felda berada dalam lingkungan 3 kilometer kawasan projek. Iaitu Kg Batu Sawar , Kg Pulau pasir Mandi, Kg Gunung Senyum, Kg pulau Raya, Kg Rumpun Makmur, Jengka 21, Jengka 22, jengka 23 dan jengka 25. Jumlah penduduk dianggarkan sebanyak 9500 orang di kawsan kampung. Aktiviti ekonomi tertumpu kepada pertanian, perikanan dan penternakan.

Disini sedikit diari rimgkas perjalanan program disana:

14/2/2010- Lebih kurang jam 7.30 pagi aku telah pun bertolak dari rumah sewa asyraf dan mengambil para peserta yang berkumpul di kafe Indah kembara. Perjalanan yang memakan masa 8 jam semestinya memaksa kami untuk berhenti berehat di R&R ketuka dalam perjalanan. Lebih kurang jam 4.30 petang kami sampai di destinasi yang dituju dan disambut dengan Tn. Hj. Mohd Sakri dan En. Zamri selaku wakil kampong yang menerima kami sebagai tetamu. Sebelah malamnya diteruskan dengan makan malam bersama dengan sebahagian AJK Kempen Selamatkan Gunung Jebak Puyuh disusuli dengan perbincangan berkaitan Lawatan Kerja SAM (Sahabat Alam Malaysia) dari 14-21/2/2010 di kawasan kajian.

15/2/2010- Jam 9.00 pagi kami di bawa oleh En Hamzah untuk melihat sendiri Gunung Senyum yang merupakan gunung tumpuan pelancong berdekatan dengan gunung jebak puyuh. Perjalanan mengambil masa 1 jam pergi dan 1 jam balik dan 2 jam untuk meninjau didalam gua senyum. Kami keluar dari hutan lebih kurang pukul 1.00 petang. Kami memulakan kaji selidik sosio ekonomi pada sebelah petangnya bermula di kampong PAsir MAndi. Untuk makan setiap malam telah ditaja oleh AJK. Aktiviti setiap malam kami menganalisis responden yang diperolehi.


16/2/2010- Jam 8.00 pg kami seperti biasanya akan berkumpul dulu untuk menbahagikan borang survey kepada setiap sukarelawaan. Setelah siap bersarapan kami melakukan kajian di kawasan target iaitu Kg Rumpun Makmur pada sebelah paginya dan kampung Gunung Senyum pada sebelah petangnya. Pada malam ini seluruh anggota sukarelawaan ada makan bersama dan perbincagan lebih lanjut dengan YB Kuala Krau dan JKKK kampung.

17/2/2010-Ringkaskan cerita survey di kawasan Felda Jengka 22 dan Jengka 23 sebanyak 150 responden yang perlu dicapai bagi syarat kajian ini berdasarkan jumlah rumah penduduk kampung. Sepanjang hari di habiskan disana sahaja. Malamnya seperti biasa analisis data survey tapi yang lebih memenatkan adalah perlu melakukan persiapan slide show bagi majilis penerangan bagi esok malam.

18/2/2010- Survey di Jengka 21 dan, Cuma disini ada peristiwa yang menarik kira-kira jam 6.00 ptg dalam perjalanan pulang tiba2 adalah seorang sahabat ini menanyakan soalan “kenapa isi kereta ni macam lapang sahaja? Rasanya mcm banyak ruang kosong” rupa2nya adalah 2 org sahabat yang masih tertinggal di Jengka 21 maka berpatah baliklah kami ke Jengka 21. Rupa2 nya sahabat yg tertinggal tu tersangkut di rumah penghulu kampung ketibaan kami memang dinantikan penghulu kampung Jengka 21. Seperti yang dijangkakan penghulu kampung merupakan penyokong kuat projek pembinaan Kuari ini. Maka berlakulah perbincangan yang hebat dan sihat diantara kami dengan penghulu kampung. Sebelah malamnya berlangsung pula majilis penerangan oleh pihak SAM yg disampaikan oleh saudara Nizam Mahshar.20/2/2010-Survey di kawasan yang terakhir Jengka 25. Cumanya aku ditugaskan untuk membantu JKKK bertindak membangunkan blog Selamatkan Gunung Jebak Puyuh maka aku tidak terlibat dalam survey hari itu.Jam 3 petang kami dibawa sekali lagi ke dalam gua untuk berjalan2 setelah tension dengan borang2 survey dan bercakap soalan yang sama. En. hamzah tunjuk kat aku kat dalam gua pun ada ketam juga rupanya macam mana ketam ni hidup semuanya kuasa tuhan. Pada sebelah malamnya kami disajikan dengan makanan istimewa iaitu ikan patin dan ikan tilapia bakar.

21/2/2010- Majlis makan pagi bersama Tn Hj. Modd Sakri dan En. Zamri Sebelum kami bertolak balik ke Pulau Mutiara. Aku dengan asyraf nak balik dah ke penang di pagi hari


ini geng2 pempuan yang kuat makanAPA YANG DAPAT?
1. Memahami struktur masyarakat disana bermula daripada golongan bawahan sehingga ke peringakat atasan sesuatu masyarakat kampung. Ketua kampung yang sepatutnya menjadi suara majoriti kepada masyarakatnya menjadi sebaliknya. Persoalan timbul apakah yang sebenarnya telah terjadi dengan sistem masyarakat kini.
2. Mengetahui apakah keistimewaan yang terdapat di temerloh Pahang. Iaitu ikan patin dapatlah makan banyak hari tu.
3. Belajar untuk mencintai alam ciptaan tuhan dan Allah sendiri telah menyatakan bawah alam ini akan rosak oleh tangan-tangan manusia.
4. Menjalankan tanggungjawab sebagai mahasiswa yang menjadi “Juru bicara masyarakat”