Sunday, February 26, 2012

TASAWUR ISLAM YANG LENGKAP

Nama Islam tidak disandarkan pada individu tertentu tidak seperti agama Kristian dengan dikaitkan kepada Jesus Christ, Buddha disandarkan kepada Gauthama Budhha. Demikian juga agama Zoroasteraniasm kepada Zoroaster. Islam juga tidak dikaitkan dengan mana-mana tempat dan bangsa seperti Yahudi yang dikenali dengan Judaism yang berasal dari nama tempat iaitu Jew(Judah Tribe) demikian dengan Hinduism yang dinisbahkan nama tempat iaitu Indus yang kemudiannya bertukar sebutan kepada Hindu. Tetapi islam adalah nama dari Allah dan bukan dicipta oleh mana-mana individu berdasarkan falsafah dan pemikiran manusia yang dangkal.

DEFINISI ISLAM

Dari segi bahasa, Islam berasal daripada perkataan arab iaitu ‘Salima’ yang beerti berserah, tunduk dan patuh. Dari segi istilah ia bermaksud berserah , tunduk dan patuh kepada Allah swt, tuhan semesta alam. Pengabdian dan pengakuan ini dilakukan dengan rela bukan terpaksa atau paksaan. Islam adalah Ad Deen. Ad Deen berbeza dengan agama yang difahami umum. Agama yang terbatas kepada hubungan manusia dengan tuhan-Nya sebaliknya Ad Deen mencakupi segenap aspek kehidupan , tersimpul dalam hubungan manusia dengan tuhan, Hubungan manusia sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam. Justeru itu, Islam merupakan “The Way Of Life”
ISLAM SEBAGAI AD DEEN
1) Ad Deenus Samawi – Agama yang diwahyukan dari Allah swt. Surah Al Imran : 83
2) Ad Deenul Fitri – Agama Fitrah . Surah Ar Rum : 30
3) Ad Deenul Hanif – Agama suci murni
- ajaran yang dibawa tetap dan tidak berubah iaitu mengesakan Allah swt.
- Kandungan kitabnya iaitu al-Quran juga tetap dan tidak berubah.

Islam merupakan jawapan yang tepat kepada tiga pertanyaan yang dikemukan kepada setiap manusia sama ada dahulu atau sekarang iaitu dari mana manusia datang? Mengapa manusia dijadikan? Kemanakah manusia dikembalikan?
Jawapan kepada tiga pertanyaan di atas akan terjawab dalam ajaran Islam, baik secara global atau pun secara terperinci di dalam ajaran Islam.
Pertanyaan pertama dijawab oleh Allah dalam firman-Nya Surah Al-Haj : 5
Pertanyaan kedua dijawab oleh Allah dalam firman-Nya surah Al-Dzariyat : 56
Pertanyaan ketiga dijawab Allah dalam firman-Nya surah Ar-Rum : 11.

CIRI - CIRI ISLAM

Rabaniah

Ia membawa maksud Islam adalah berdasarkan manhaj atau sistem dari ketuhanan iaiti Allah swt dan bukan dari ciptaan manusia. Ia juga bermaksud bahawa Islam adalah membawa tujuan atau matlamat penganutnya hanya kepada tuhan iaitu Allah swt semata-mata. Sifat ini melepaskan kita dari perhambaan sesama makhluk yang sangat di perangi Islam. Manhaj yang bersifat Rabbani merupakan satu corak penghayatan yang kudus mengatasi sistem dan cara hidup ciptaan manusia. Ia mampu untuk kekal dan memberikan saham tamadunnya di setiap zaman, tempat dan peringkat.

Syumuliyyah
Ciri manhaj Islam yang menyeluruh dapat membezakannya dengan sebarang manhaj atau sistem hidup duniawi yang mempunyai dimensi matlamat yang terbatas. Manhaj Islam adalah manhaj ciptaan Yang Maha Mengetahui segala masalah manusia baik atau buruknya. Ia Maha Mengetahui apa yang membahagiakan dan apa pula yang mencelakan manusia. Sebab itu Islam sahajalah yang mampu memenuhi keperluan manusia baik sebagai individu, mahupun sebagai kelompok, baik dalam urusan pimpinan mahupun perundangan, samaada urusan dalam mahupun urusan luar negeri. Firman Allah swt surah Al-Baqara : ayat 138.

Alamiyyah
Manhaj Islam yang bersifat sejagat atau universal menyerlah cirr-ciri keinsanan dan infitnah(bersifat terbuka atau lapang) serta daya untuk menanggung kemungkinan kemungkinnya. Ini bermaksud Islam sesuai untuk seluruh negara dan bangsa. Islam tidak pernah menetapkan makanan dan pakaian wajib mengikut budaya arab sebaliknya hanya menerapkan perara sunnah untuk diikut sahaja.
Tujuan syariat Islam adalah :
1) Dhoruriyat – Islam menitik beratkan dalam jagaan perkara penting yang melibatkan penjagaan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta.
2) Hajjiat – perkara yang diingini oleh manusia seperti udara dan makanan untuk hidup.
3) Tahiniat – Perkara yang diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup dan keselesaan seperti kenderaan mewah.

Waqi’yyah
Islam sesuai dimana-mana tempat sekalipun. Sebagai contoh, hukum menutup aurat diwajibkan tetapi mengikut fesyen dan adat pakaian sesuatu kaum seperti bangsa Melayu menurut aurat dengan berbaju kurung yang menutup tubuhnya dan berstokin bagi wanita manakala memakai kain pelekat bagi kaum lelaki walaupun tiada pada zaman Rasulullah saw.

Inqilabiyyah
Menegakkan Islam di atas keruntuhan jahiliyyah. Bermakna Islam tidak boleh berkompromi dengan jahiliyah dan kufur. Contohnya, Rasulullah walaupun telah ditawarkan sebagai Raja dan ganjaran yang lumayan oleh pihak kuffar dengan syarat baginda meninggalkan da’wah, baginda menolak tawaran tersebut dan berusaha menghapuskan kemungkaran itu terlebih dahulu.

Thabat dan Murunah
Islam thabat(tetap) dari segi hukum tetapi anjal atau fleksibel untuk diamalkan. Keanjalan manhaj hidup Islam memberikannya daya untuk menghadapi aneka permasalahan hidup yang datang silih berganti atau ciri-ciri ini memberikan Islam kebolehan untuk berijtihad menyimpulkan hukum hakam terhadap hal-hal yang tidak ada nas, sama ada melalui Qias atau maslahah mursalah, istihsan dan sebagainya.

KERANGKA KEHIDUPAN MUSLIM

Aqidah
- Ialah kepercayaan kepada Allah swt yang tersimpul kukuh di dalam jiwa menusia tanpa ada sedikit keraguan terhadap kesempurnaan ajaran Islam.
- Seperti firman Allah swt surah Luqman : 22
22. Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan.

Ibadah
- Ialah satu ketundukan dan pengabdian kepada Allah swt dalam segala aspek kehidupan, atau dalam erti kata lain segala pekerjaan dan amalan yang dilakukan semata-mata kerana Allah swt.
- Firman Allah swt dalam surah Adz Dzariyat : 56

- “ Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku”.

Syariat
- Ialah perundangan yang telah ditetapkan oleh Allah swt kepada manusia dan tidak boleh diubah dengan apa cara sekalipun. Ia memelihara 5 prinsip iaitu agama, nyawa, akal, maruah dan harta.
- Firman Allah swt dalam surah An-Nur : 2
- ”Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”


Akhlak
- Imam Al-Ghazali menyatakan akhlak ialah ‘ bawaan sifat jiwa yang tersembunyi atau melahirkan perbuatan dengan mudah tanpa perlu berfikir terlebih dahulu’ . Ia adalah sifat-sifat menjadikan tabiat seseorang dan bukannya sesuatu sifat Takaluf (sesuatu yang dibuat-buat).
- Sabda Rasulullah saw
- “ sesungguhnya aku diutuskan ialah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”

Ilmu Pengetahuan
- Berdasarkan ayat pertama Allah swt turunkan kepada Nabi Muhammad saw iaitu “IQRA”(bacalah).
- Firman Allah swt dalam surah Al-Mujadalah : 11
- “niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. “

Ekonomi
- Firman Allah swt An-Naba : 11
- ” dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan ”

Politik
- Berdasarkan Rasulullah saw adalah pemimpin politik. Imam Al-Ghazali menyatakan agama ini asas, pemerintah adalah pengawal , maka sesuatu yang tidak ada asas akan runtuh dan sesuatu yang tidak ada pengawal akan hilang.

Dakwah
- Ialah mengajaka manusia kepada pengabdian diri kepada Allaw swt. Seperti firman-NYA surah al Imran : ayat 110.
- “ Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”

Pergaulan
- Seperti firman Allah surah An-Nur : ayat 27
- “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. ”

Jihad
- Berasal daripada perkataan “ jahada” beerti penyerahan dan kesungguhan. Menurut syara’ ialah penyerahan tenaga dari seorang muslim dalam dan mempertahankan menyebarkan Islam kerana menuntut keredhaan Allah swt.
- Firman Allah swt dalam surah As-Shoff : ayat 10-11
-“ 10. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? 11. (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Penutup

Wahai orang-orang yang beriman , masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah kemu mengikuti jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. (al-Baqarah : 208)

“ Sesungguhnya kita dimulikan oleh Allah swt dengan Islam, sekiranya kita mencari selain daripada Islam maka Allah swt akan menghina kita “ (Kata-kata Saidina Umar)

Tuesday, February 21, 2012

RESOLUSI KONVENSYEN FIQH UMMAH 2012

UMUM
Wasatiy yang dimaksudkan dalam konvensyen ini adalah sesuatu metode kefahaman ilmu dan pengamalan beragama yang paling adil dan terpilih bersandarkan Al-Quran dan Sunnah berdasarkan situasi semasa tertentu.


Manhaj atau metod wasatiy amat perlu didokong oleh umat bagi memastikan kejituan dalam kefahaman ilmu Islam, mengurangkan pergeseran di kalangan sebahagian ulama dan umat Islam, merapatkan ukhwah serta membenihkan kasih sayang sesama Muslim.

AQIDAH
Wasatiy dalam aqidah adalah aqidah ahli sunnah wal jama'ah (merangkumi salafiyah, asya'irah, maturidiah) yang bersumber dari nas Al-Quran dan hadis yang sahih sambil menyedari bahawa kefahaman teks Al-Quran dan Hadis boleh membawa kepada pembahagian ilmu aqidah kepada Usul dan Furu' (cabang).


Umat Islam diwajibkan bersatu di atas Usul Aqidah namun dibenarkan berbeza tafsiran di dalam hal furu'. Dengan itu, konvensyen menekankan umat Islam agar mendalami ilmu Usul Aqidah dan mengurangkan perdebatan dalam hal ehwal cabang aqidah.

IBADAH
Wasatiyah dalam ibadah merupakan tanggungjawab dan tugas asas umat Islam dalam kepelbagaian pensyariatan hukum-hakam dengan memurnikan wawasan ukhrawi tanpa melupakan keperluan duniawi yang menjadi alat kebahagiaan di akhirat.


Perlaksanaan ibadah meraikan keadaan dan kemampuan manusia dan perbezaan situasi mereka serta meraikan aspek-aspek kemudahan dan keringanan dalam pensyariatan.


Persoalan bida'ah dalam ibadah terdedah kepada pelbagai tafsiran, justeru perlu diperhalusi pengertiannya dengan lebih teliti agar tidak dijadikan sebagai mediun kafir-mengkafir dan saling menyalahkan antara satu sama lain.


Wasatiyah dalam ibadah zakat merangkumi ketelusan pentadbiran, mengelakkan penyalahgunaan, kaedah pengagihan yang lebih efektif dan sebarang bentuk penyalahgunaan sumber demi kepentingan individu mahupun kumpulan tertentu.


Meraikan pandangan dari pelbagai pihak dalam usaha penambahbaikan serta mengelakkan salah faham dan kekeliruan isu zakat. Bersifat lebih terbuka dalam menangani permasalahan dan keperluan asnaf serta memelihara maslahat muzakki.


DAKWAH
Wasatiy di dalam dakwah adalah yang dilakukan secara berhikmah sambil meraikan kepelbagaian latar belakang mad'u, persekitaran dan kesesuaian teknik dakwah, menjinak hati serta tidak menghukum.


Pun begitu, kandungan dakwah adalah sama iaitu membawa diri pendakwah sendiri dan masyarakat (mad'u) untuk hampir kepada Allah dan RasulNya dengan mentaati syariah Islam.


Juga disedari, dakwah kepada Islam memerlukan pendakwah dari pelbagai bangsa dan ia pula bukan bererti membawa mad'u kepada identiti bangsa dan kumpulan tertentu.

KEWANGAN DAN EKONOMI
Wasatiy di dalam ekonomi dan kewangan adalah menerima sistem dan matawang yang sedia ada sambil menegaskan usaha untuk memahamkan umat Islam berkenaan ilmu dan sistem muamalat Islam adalah menjadi keutamaan.

Konvensyen juga menegaskan sokongan terhadap usaha memantapkan muamalat Islam sama ada melalui sistem perbankan Islam terkini atau pengenalan sistem matawang Emas. Dengan menolak sebarang pendekatan meremehkan kedua-dua usaha tadi. Namun usaha penambahbaikan mesti diteruskan demi kemaslahatan umat Islam.

TURATH
Wasatiy dalam khazanah dan karya ulama silam adalah mengiktiraf kepentingannya dalam memahami nas syarak dan menjadi asas kepada perkembangan intelektual umat Islam kini.

Juga ditegaskan ilmu alat bahasa Arab dan pemahaman terhadap terminologi khas, konteks karya tersebut dihasilkan adalah sangat penting dalam memahami maksud yang ingin disampaikan oleh penulis.

Juga disedari bahawa sebahagian kesimpulan yang terdapat di dalam khazanah silam berkemungkinan kurang menepati suasana, penemuan dan kajian semasa, justeru ia terbuka dan memerlukan kepada proses pembaharuan melalui ijtihad ulama kontemperori.

TAZKIYAH AN-NAFS
Mengiktiraf kepentingan 'penyucian jiwa' bagi mencapai kemuliaan akhlak, ketinggian iman dan kejituan ibadah yang merupakan tuntutan terbesar di dalam diri setiap individu muslim.

Juga, konvensyen menetapkan bahawa kaedah, jalan dan caranya mungkin berbeza di antara satu dengan yang lain, namun yang terbaik adalah yang berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah.

POLITIK
Konvensyen menekankan peri pentingnya politik di dalam Islam dengan tidak mengambil ruang ekstrem menjadikannya sebagai lapangan kafir-mengkafir, menyesat dan menzalimi sesama umat Islam.

Juga menyeru umat Islam untuk berpegang kepada politik yang berpaksikan prinsip, hujah, moral dengan berlandaskan ukhwah.

Persaingan sihat di dalam politik berdasarkan kerangka demokrasi dan tatakelola yang baik adalah untuk kemaslahatan umat berteraskan maqasid syariah tanpa menggadaikan nilai-nilai akhlak di dalam Islam.

PENGAJIAN AL-QURAN
Al-Quran adalah kitab Allah yang wajib difahami sebagaimana kehendak Allah, menurut kemampuan akal manusia dengan bersandarkan sunnah Rasulullah, athar para sahabat dan tafsir para ulama muktabar.

Ilmu-ilmu yang merangkumi qira'at, tajwid, tafsir Al-Quran dan yang berkait dengan Al-Quran adalah satu disiplin ilmu tersusun yang mempunyai tuntutan tersendiri. Kelayakan ilmu dalam bidang ini sangat diperlukan bagi mengelakkan berlakunya penyelewengan dalam memahami nas Al-Quran.

*.........................................*................................................

Kredit kepada :http://umikalsomyusof.blogspot.com/2012/02/resolusi-konvensyen-fiqh-ummah-2012-12.html